مجید قلهکی

درباره من

دکتر مجید قلهکی
image

استاد گروه آموزشی عمران - سازه @ دانشکده مهندسی عمران

پروفسور مجید قلهکی مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی مهندسی عمران، از دانشگاه سمنان و مدارک کارشناسی‌ارشد و دکترای خود را در رشته‌ی مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی اخذ نموده است. وی در حال حاضر استاد تمام و معاون برنامه‌ریزی و توسعه‌ی منابع اقتصادی دانشگاه سمنان بوده و زمینه‌های تحقیقاتی او عبارتند از: سیستم دیوار برشی فولادی - سیستم مهاربند ستون فقراتی - سیستم قاب با ستون پیوند شده و تکنولوژی بتن‌های جدید....

محقق گوگل

(1403/1/26)

استنادات

2356

h-index

24

i10-index

80

مؤلفین همکار

13

اسکوپوس

(1403/1/26)

استنادات

1244

مقالات

101

h-index

19

مؤلفین همکار

86

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1373-1377

کارشناسی مهندسی عمران - عمران

سمنان

1377-1379

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1379-1386

دکترای مهندسی عمران - سازه

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تجارب

۱۴۰۱ تا کنون

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع اقتصادی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

۱۳۹۶ تا کنون

رئیس دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه سمنان

۱۳۹۷

معاون عمرانی دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

۱۳۹۹ تا کنون

دبیر هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

مدیر گروه مهندسی عمران

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

سیستم های مقاوم در برابر زلزله

سیستم مهاربند ستون فقراتی (Strong Back System)

سیستم ستون پیوند شده (LCF)

تکنولوژی بتن های جدید

سیستم دیوار برشی فولادی (SPSW)

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Concrete made with hybrid blends of crumb rubber and metakaolin:Optimization using Response Surface Method
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2016)
^امید رضائی فر*, 9328121001, ^مجید قلهکی
طرح سیستم دیوار برشی فولادی بر اساس نیاز جابجایی غیر کشسان
مهندسی عمران شریف(2016)
^مجید قلهکی*, 9121145002
اثر ورق نازک فولادی پرکننده در رفتار مهاربند واگرای هشت
مهندسی عمران شریف(2016)
^مجید قلهکی*, 9011149001
بررسی اثر تنشهای پسماند حاصل از جوشکاری بر رفتار دیوار برشی فولادی
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2016)
^مجید قلهکی*, 8811149002, هادی معین
بررسی اثر مؤلفة قائم زلزله بر دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2016)
^مجید قلهکی*, 8811149003
An Analytical Model for Steel Shear Wall Strengthened with CFRP Using Composite Theory
Journal of Seismology and Earthquake Engineering(ISC)(2016)
^مجید قلهکی*, 8621131044
Claim Causing Assessment in Construction Projects in Iran Using Artificial Neural Networks Model: Radial Basis Function (RBF)
Journal of Engineering and Applied Sciences(2016)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9111051001
ََAnalytical study of building hight effect over steel plate shear wall behavior
International Journal of Engineering and Technology Innovation(2016)
9111145004*, ^مجید قلهکی, ^علی خیرالدین, مهدی کیومرثی
Analytical Evaluation of the Vulnerability of Framed Tall Buildings with Steel Plate Shear Wall to Progressive Collapse
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
9211145007, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 8711145003
Cost-benefit analysis of seismic-isolated structures with viscous damper based on loss estimation
STRUCTURE AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING(2016)
مهدی بنازاده, ^مجید قلهکی, 9011145002*
Analytical study of concrete- filled effect to the seismic behavior of restrained beam-column steel joints
Scientia Iranica(2016)
^امید رضائی فر, 9211145006*, 9011149022, ^مجید قلهکی
بررسی تحلیلی رفتار لرزهای تاثیر انواع چیدمان ورقهای پیوستگی اتصال گیردار تیر به ستونهای فلزی پرشده با بتن
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2018)
^امید رضائی فر*, 9211145006, 9011149022, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار دیوار باربر متشکل از پانل سه بعدی ارتقا یافته تحت بار جانبی در حالت مستقل و سیستم
عمران مدرس(2017)
^امید رضائی فر*, 9212149010, ^مجید قلهکی
Seismic retrofit of a historical building in Tehran university museum using FRP technology and steel jacketing
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2016)
^امید رضائی فر*, 9211145006, ^مجید قلهکی
ارزیابی برش و زاویه دریفت دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با اتصال صلب تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی در حوزه ی دور و نزدیک گسل
مهندسی عمران شریف(2016)
^مجید قلهکی*, 9011149020
Nonlinear behavior of connections in RCS frames with bracing and steel plate shear wall
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2016)
9111149020, ^علی خیرالدین*, میثم ناظریان, مسعود میرطاهری, ^مجید قلهکی
New performance-based seismic design method for structures with structural fuse system
ENGINEERING STRUCTURES(2016)
9121145002*, ^محمدعلی کافی, ^مجید قلهکی
A Model to Determine the Contractors’ Claims of Construction projects
EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES(2016)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9111051001
آنالیز دقیق توالی ساخت و مقایسه ی آن با آنالیز متداول و روش تقریبی ضرایب اصلاح
مهندسی عمران شریف(2017)
^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی*, 9121145001
Seismic Performance Assessment of Isolated Low-Rise Steel Structures Based on Loss Estimation
JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES(2017)
حسین پروینی ثانی*, ^مجید قلهکی, مهدی بنازاده
Cost-benefit analysis of seismic-isolated structures with viscous damper based on
STRUCTURE AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING(2017)
مهدی بنازاده, ^مجید قلهکی, حسین پروینی ثانی*
بررسی اثرات فاصله هسته از بتن محصور کننده بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر
مهندسی سازه و ساخت(2017)
^مجید قلهکی*, 9128211002, ^امید رضائی فر
Performance Assessment of Steel Isolated Structures Considering Heating in Lead Core Based on Seismic Risk
Journal of Seismology and Earthquake Engineering(ISC)(2017)
^مجید قلهکی*, مهدی بنازاده, 9011145002
اثر محل بازشوی متمرکز در کاهش ظرفیت برشی دیوارهای برشی فولادی
مهندسی عمران شریف(2017)
^مجید قلهکی*, 9121145001
Simplified sequential construction analysis of buildings with the new proposed method
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2017)
9121145001*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی
مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار خمشی عمود بر صفحه دیوار پیش¬ساخته نوین، ساخته‌شده از پلی استایرن روزنرانی شده
مهندسی سازه و ساخت(2017)
^امید رضائی فر*, 9412149021, ^مجید قلهکی
Experimental study of rigid beam-to-box column connections with types of internal/external stiffeners
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2017)
^امید رضائی فر*, 9128211022, ^مجید قلهکی
مطالعه ی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی بتن های حاوی الیاف های فولادی و پلی پروپیلن در دماهای بالا
مهندسی سازه و ساخت(2017)
^مجید قلهکی*, 9511145002, ^امید رضائی فر
ارائه ی رابطه ی تحلیلی محاسبه سختی دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2018)
^مجید قلهکی*, 9111149028, ^امید رضائی فر
ارزیابی بهسازی قاب بتن‌آرمه با دیوار برشی فولادی به روش‌های اتصال مختلف
مهندسی عمران شریف(2019)
^مجید قلهکی*, 9311149003, ^امید رضائی فر
مطالعه عددی و آزمایشگاهی تأثیر افزودن همزمان الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن بر مقاومت بتن تراورس با رویکرد رسیدن به درصد بهینه‌ی الیاف (مطالعه موردی کارخانه تولید بتن تراورس کرج)
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2017)
^مجید قلهکی*, 9511145002, ^محمدعلی کافی
An investigation on the fresh and hardened properties of self-compacting concrete incorporating magnetic water with various pozzolanic materials
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9511145003, مصطفی کاظمی
Effect of Span Length on Behavior of MRF Accompanied with CBF and MBF Systems
Procedia Engineering(2017)
بنیامین کیومرثی*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی, مهدی کیومرثی, شیدا شوکتی
ارزیابی وبهسازی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه به کمک مهاربندهای بزرگ مقیاس به روش خارجی
پژوهش های عمران و محیط زیست(2017)
9412145001, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین
Simplified Time-Dependent Column Shortening Analysis in Special Reinforced Concrete Moment Frames
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2018)
9121145001*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی
Performance-Based Seismic Design and Parametric Assessment of Linked Column Frame System
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2018)
8711121034*, ^محمدعلی کافی, ^مجید قلهکی
Evaluation of behavior of updated three-dimensional panel under lateral load in both independent and dependent modes
EARTHQUAKES AND STRUCTURES(2018)
^امید رضائی فر*, 9212149010, ^مجید قلهکی
Introduction and seismic performance investigation of the proposed lateral bracing system called ‘‘OGrid’’
ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING(2018)
9311149023, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Simplified direct loss measure for seismic isolated steel moment-resisting structuresl
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2018)
حسین پروینی ثانی*, ^مجید قلهکی, مهدی بنازاده
بررسی عملکرد طول تیر پیوند تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی در سیستم دیوار برشی فولادی کوپله با اتصال صلب
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2018)
^مجید قلهکی*, 9012149005
اثر آرایش‌های مختلف سخت کننده در سختی و ظرفیت برشی دیوارهای برشی فولادی
مهندسی عمران شریف(2018)
^مجید قلهکی*, 9121145001
Analytical study to evaluate the effect of higher modes of reinforced concrete moment-resisting frames with thin steel shear wall under simple pulse
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING(2018)
9411145001, ^مجید قلهکی*
Shear Strength Degradation of Steel Plate Shear Walls with Optional Located Opening
ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING(2018)
9121145001*, ^مجید قلهکی
seismic evaluation of reinforced of concrete moment frames retrofitted with steel braces using IDA and pushover method in the near-fault field
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2019)
^علی خیرالدین*, ^مجید قلهکی, 9511145002
An Experimental Study on the Effects of Adding Steel and Polypropylene Fibers to Concrete on Its Resistance after Different Temperatures
JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION(2019)
9511145002, ^مجید قلهکی*
مطالعه ی آزمایشگاهی رفتار پس از آتش بتن های حاوی الیاف فولادی، پلی پروپیلن و فنر فلزی بازیافتی
تحقیقات بتن(2018)
امین مشتاق, 9511145002, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی
The effect of constant and seasonal changes of ambient conditions on long‐term behavior of high‐rise concrete structures
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2019)
9121145001*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی
Effects of Higher Modes and Degrees of Freedom (DOF) on Strength Reduction Factor in Reinforced Concrete Frames Equipped With Steel Plate Shear Wall
Structures(2019)
9411145001, ^مجید قلهکی*
Performance of concrete containing recycled springs in post-fire conditions
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
بررسی رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با ورق نازک با در نظر گرفتن اندرکنش خاک – سازه تحت زلزله‌های دور و نزدیک گسل
مهندسی عمران شریف(2019)
^مجید قلهکی*, 9312149002, ^امید رضائی فر
مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
مهندسی سازه و ساخت(2020)
^مجید قلهکی*, 9311149006, ^امید رضائی فر
مطالعه ی رفتار سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده مبتنی بر عملکرد، تحت زلزله‌های حوزه ی دور و نزدیک
مهندسی سازه و ساخت(2020)
^مجید قلهکی*, 9418211016, ^امید رضائی فر
مطالعه آزمایشگاهی و عددی رفتار مهاربند کمانش ناپذیر با غلاف ترکیبی فولادی و پلی آمید
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^مجید قلهکی*, 9511145002, رحیم لشگری, ^امید رضائی فر
تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک به روش تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA)
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^مجید قلهکی*, 9511145002, ^امید رضائی فر, سجاد قزوینی
تخمین درجه همبندی دیوار برشی فولادی همبسته با استفاده از زمان تناوب سازه
مهندسی عمران شریف(2018)
^مجید قلهکی*, 9218121002
ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های قاب خمشی فولادی جداسازی شده با رویکرد خسارت
مهندسی عمران شریف(2019)
^مجید قلهکی*, 9011145002, مهدی بنازاده
بررسی طیف ظرفیت دیوارهای برشی فولادی با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده و روش انرژی بدون نیاز به نقطه کنترل
مهندسی عمران شریف(2019)
^مجید قلهکی*, 9212149004
مرور مقایسه ای معتبرترین روش های برآورد رفتار دراز مدت بتن تحت آنالیز متداول یک مرحله ای و آنالیز غیرخطی مرحله ای
مهندسی عمران شریف(2019)
9121145001*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی
بررسی تأثیر افزایش دما بر خصوصیات مکانیکی و ریزساختار بتن حاوی نانولوله‌ی کربنی چندجداره
مهندسی عمران شریف(2020)
^مجید قلهکی*, 9511145002, امین مشتاق
تأثیر آب مغناطیسی و پوزولان‌های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم
مهندسی سازه و ساخت(2018)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9511145003
مطالعه ی اثر اندازه زیر صفحه ها بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^مجید قلهکی*, 9128121003, 9511145002
ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9111149005
بررسی تأثیر افزایش دما بر روی بتن های حاوی فنر فلزی بازیافتی و مقایسه با الیاف های رایج
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^مجید قلهکی*, 9511145002
تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه
مهندسی سازه و ساخت(2020)
امیر ساعدی داریان, 9511145002, ^مجید قلهکی*
تأثیر مقدار و نوع الیاف و فنر فلزی بازیافتی بر خصوصیات بتن معمولی
مهندسی سازه و ساخت(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
تأثیر افزودن پوزولان های مختلف بر خصوصیات مکانیکی و جذب آب روسازی بتنی متخلخل
پژوهشنامه حمل و نقل(2022)
قاسم پاچیده*, ^مجید قلهکی, امین مشتاق
مطالعه و بررسی عملکرد بتن پودری واکنش‌پذیر حاوی فنر فلزی بازیافتی و مقایسه آن با بتن حاوی الیاف فولادی در محیط اسیدی
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
بررسی اثر آتش بر پایداری و مقاومت جانبی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*, یونس نوری
تاثیر درجات آزادی بر ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی نازک
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2020)
9411145001, ^مجید قلهکی*
Nonlinear analysis to investigate effect of connection type on behavior of steel plate shear wall in RC frame
ENGINEERING STRUCTURES(2019)
9311149003, ^مجید قلهکی, مهدی کیومرثی*, 9111145004
تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه با استفاده از روش طرح پلاستیک
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9218121005, ^مجید قلهکی*
Simplified force-based seismic design procedure for linked column frame system
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2019)
9121145002*, ^مجید قلهکی, ^محمدعلی کافی
Seismic performance investigation of new lateral bracing system called “OGrid H”
SN APPLIED SCIENCES(2019)
9311149023, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
On the Post-Heat Performance of Cement Mortar Containing Silica Fume or Granulated Blast-Furnace Slag
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2019)
قاسم پاچیده, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
Using steel and polypropylene fibers to improve the performance of concrete sleepers
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*
Shear strength and stiffness enhancement of cross-stiffened steel plate shear walls
International Journal of Advanced Structural Engineering(2019)
محمد جلیل زاده افشاری*, اباذر اصغری, ^مجید قلهکی
Structural health monitoring of a concrete-filled tube column by experimental and finite element modal analysis
MAGAZINE OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9211145006, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, اکبر اسفندیاری
Investigating Factors of Safety Culture Assessment in Construction Industry Projects
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2019)
وحید زین العابدین تهرانی*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, یحیی خسروی
Prioritizing the Main Elements of Quality Costs in Design-Build Mass-Housing Projects
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2019)
9211051001, ^مجید قلهکی*, علی نیوشا
Analyzing the damage index of steel plate shear walls using pushover analysis
Structures(2019)
9511145002, ^مجید قلهکی, امیر ساعدی داریان*
طراحی بر اساس عملکرد پلاستیک دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9218121005, ^مجید قلهکی*
عیب یابی صفحات فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی تبدیل موجک گسسته دو بعدی شکل مودهای اولیه و ثانویه
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار پس از حرارت بتن سبک خودتراکم حاوی فنر و الیاف
تحقیقات بتن(2019)
9511145002, ^مجید قلهکی*
Effect of pozzolanic materials on mechanical properties and water absorption of autoclaved aerated concrete
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2019)
9511145002, ^مجید قلهکی*
Performance of Porous Pavement Containing Different Types of Pozzolans
IJE International Journal of Engineering(2019)
قاسم پاچیده, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
محاسبه زمان تناوب اصلی قاب دیوار برشی فولادی کامپوزیت و بررسی اثر دهانه و ضخامت پوشش بتن بر آن
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9511149014, ^مجید قلهکی*
An Investigation on the Effect of High Temperatures on the Mechanical Properties and Microstructure of Concrete Containing Multiwalled Carbon Nanotubes
MATERIALS PERFORMANCE AND CHARACTERIZATION(2019)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق, ^محمدعلی کافی
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودن پوزولان های مختلف در بهبود مشخصات مکانیکی و جذب آب بلوک سبک هوادار اتوکلاو شده
عمران مدرس(2019)
9511145002, ^مجید قلهکی*
Reworks causes and related costs in construction: case of Parand mass housing project in Iran
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT(2019)
9211051001, ^مجید قلهکی*, علی نیوشا (استاد مشاور)
Evaluation of seismic demands of reinforced concrete frames with steel plate shear wall
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2021)
9411145001, ^مجید قلهکی*
Experimental and numerical investigation of low-yield-strength (LYS) steel plate shear wall
ENGINEERING STRUCTURES(2020)
9311145007, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی
TOPOLOGY OPTIMIZATION OF STIFFENED STEEL SHEAR WALL WITH LOCATED OPENINGS
International Journal of Optimization in Civil Engineering(2020)
9611145003, ^مجید قلهکی*, ^محمدکاظم شربتدار
بررسی تاثیر مصالح طبیعی آهکی و رسی در جایگزینی سیمان در بتن‌های کم‌کربن
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2020)
9512149005, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
عیب‌یابی دیوارهای پیش‌ساخته صفحات 3D پانل) مبتنی بر الگوریتم شناسایی تبدیل موجک
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Theoretical and numerical analysis and design of stiffened steel plate shear walls having unequal subpanels
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2020)
9511149001, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
The investigation into the effect of consecutive earthquakes on the strongback bracing system
Structures(2020)
9411149003, ^مجید قلهکی*, ^رضا وهدانی
An experimental into effect of temperature rise on mechanical and visual characteristics of concrete containing recycled metal spring
Structural Concrete(2021)
9511145002, ^مجید قلهکی*
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزایش دما بر عملکرد ستون های فولادی دوجداره پرشده با بتن با هندسه خارجی منشوری تحت بار چرخه ای
عمران مدرس(2019)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
تعیین ضریب رفتار قاب بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی نازک با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده (IDA)
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2020)
^مجید قلهکی*, 9311149010, ^امید رضائی فر
Capacity Spectrum of SPSW Using Pushover and Energy Method without Need for Calculation of Target Point
Structures(2020)
^مجید قلهکی*, 9511145002, 9212149004
Experimental Study on Mechanical Strength of Porous Concrete Pavement Containing Pozzolans
Advances in Civil Engineering Materials(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی, امین مشتاق*
Assessment of Post-Heat Behavior of Cement Mortar Incorporating Silica Fume and GranulatedBlast-Furnace Slag
Journal of Structural Fire Engineering(2021)
9511145002, ^مجید قلهکی*
بررسی تاثیر هزینه سرمایه گذاری ایمنی بر فرهنگ ایمنی در پروژه های صنعت ساخت - مطالعه موردی پروژه های ساخت نیروگاهی
سلامت کار ایران(2020)
9211051002, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, یحیی خسروی
Investigation of the Effects of Link Beam Length on the RC Frame Retrofitted with the Linked Column Frame System
Civil Engineering Infrastructures Journal(2020)
9218121006*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی
Experimental and numerical evaluation of an innovative diamond-scheme bracing system equipped with a yielding damper
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی
Electromagnetism in taking concrete behavior on demand
Structures(2020)
9611149022, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
مطالعه‌ی اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک بر روی سیستم سازه‌ای مهاربند ستون‌فقراتی
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2020)
9411149003, ^مجید قلهکی*, ^رضا وهدانی
An experimental study on the performance of fine-grained concrete incorporating recycled steel spring exposed to acidic conditions
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*
Evaluation of cyclic performance of a novel bracing system equipped with a circular energy dissipater
Structures(2020)
9511145002, ^محمدعلی کافی*, ^مجید قلهکی
Magnetic enhancement of carbon nanotube concrete compressive behavior
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
9611149022, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, 9012149001
مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی و ریزساختار ملات سیمانی حاوی پودر میکروسیلیس و سرباره کوره‌آهن‌گدازی در شرایط پس از دماهای بالا
تحقیقات بتن(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
بررسی اثر فاصله بین ورق فولادی و پوشش بتنی بر رفتار دیوار برشی فولادی کمانش‌تاب
مهندسی عمران شریف(2020)
9411149010, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
Evaluation of Concrete Filled Steel Tube Column Confined with FRP
JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*
Hysteresis finite element model for evaluation of cyclic behavior and performance of steel plate shear walls (SPSWs)
Structures(2021)
9311145007, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی
Study of effects of beam-column connection and column rigidity on the performance of SPSW system
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2021)
9311145007, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی, تاده زیرکیان
مطالعه اثر آلیاژ حافظه‌دار شکلی Ni-Ti در شکل‌پذیری دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
مهندسی سازه و ساخت(2020)
^مجید قلهکی*, عاطفه خسروی خور, ^امید رضائی فر
تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بارافزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه
مهندسی سازه و ساخت(2020)
امیر ساعدی داریان, 9511145002, ^مجید قلهکی*
شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی
مهندسی سازه و ساخت(2020)
^امید رضائی فر*, 9211145006, ^مجید قلهکی, اکبر اسفندیاری
ارائه روش جدید محاسبه ضخامت ورق معادل جهت طراحی دیوارهای برشی فولادی دارای سخت‌کننده با استفاده از مدل اندر کنش ورق و قاب
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^مجید قلهکی*, 9511149001, ^امید رضائی فر
Investigating the properties of bentonite and kaolin modified concrete as a partial substitute to cement
SN Applied Sciences(2020)
9512149005, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
استفاده از بنتونیت در جایگزینی بخشی از سیمان در بتن‌های کم مقاومت
مصالح و سازه های بتنی(2020)
9512149005, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Impact of Temperature Rise on the Seismic Performance of Concrete-Filled Double Skin Steel Columns with Prismatic Geometry
JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION(2021)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
Active interface debonding detection of a Concrete Filled Tube (CFT) column by modal parameters and Continuous Wavelet Transform (CWT) technique
Structural Monitoring and Maintenance(2021)
9211145006, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, اکبر اسفندیاری
Experimental Study on Engineering Properties and Microstructure of Expansive Soils Treated by Lime Containing Silica Nanoparticles Under Various Temperatures
Geotechnical and Geological Engineering(2021)
9511145002, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
بررسی تأثیر گام فنر بر عملکرد بتن حاوی فنر فولادی کم‌کربن بازیافتی
مهندسی سازه و ساخت(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
بررسی عملکرد لرزه‌ای ستون‌های CFDST با هندسه منشوری
سازه و فولاد(2020)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
Silica concrete compressive behavior under alternating magnetic field
Magazine of Civil Engineering(2021)
9611149022, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Investigation of performance of steel plate shear walls with partial plate column connection (SPSW-PC)
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2021)
9311145007, ^مجید قلهکی, ^محمدعلی کافی, تاده زیرکیان, افراسیاب خان, حمید عبدالملکی, حمید شجاعی فر
A study on effect of soil-structure interaction on performance of strong-back structural system subjected to near and far-field earthquakes
Structures(2021)
9611149011, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
مطالعه خواص مکانیکی، جذب آب و ریزساختار ملات سیمانی حاوی افزودنی‌های بازیافتی
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2021)
9511145002, ^مجید قلهکی*
مطالعه تغییرات مشخصات مکانیکی بتن‌های حاوی بنتونیت و زئولیت در جایگزینی سیمان
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2021)
9612149006, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
مطالعه تحلیلی و عددی اثر ضخامت و نوع بتن پوشش بر رفتار دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2021)
9511149008, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین
اثرات مودهای بالاتر و درجات آزادی بر نیاز انرژی در سازه‌های بتن‌آرمه با دیوار برشی فولادی
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
سید رضا سلیم بهرامی, ^مجید قلهکی*
ارزیابی آزمایشگاهی و عددی سیستم نوین مهاربندی با عضو لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم شونده
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9511145002, ^محمدعلی کافی*, ^مجید قلهکی
بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم دیوار برشی فولادی همبند تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9611149040, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
عیب‌یابی در المان ستون تحت اثر نیروی محوری مبتنی بر تبدیل موجک و داده‌های مودال
مدل سازي در مهندسي(2021)
9411149008, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
Damage Detection in Concrete Filled Tube Columns Based on Experimental Modal Data and Wavelet Technique
Mechanics of Advanced Composite Structures(2020)
9211145006, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, علی اکبر اسفندیاری
تشخیص خرابی در ساختمان پیش ساخته پانلی کامل بر مبنای نتایج آزمایشگاهی و روش تحلیلی آنالیز موجک پیوسته
عمران مدرس(2021)
مجتبی حنطه, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
مطالعه مقایسه‌ای آشکارسازی خرابی تیرهای فولادی مبتنی بر تبدیلات موک پیوسته و گسسته پاسخ‌های استاتیکی و دینامیکی
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه تقویت شده با مهاربندهای فوالدی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده و پوشاور در حوزه نزدیک گسل
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2020)
^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی*, قاسم پاچیده
مطالعه پارامتریک عددی اجزا محدود برای بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2020)
9111145004, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین
An investigation into the factors influencing the cyclic behaviour of buckling‐restrained steel plate shear walls
Steel Construction(2021)
علی مونسی, ^محمدکاظم شربتدار*, ^مجید قلهکی
تاثیر ضریب شکل پذیری بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
(2009)
^مجید قلهکی, سعید صبوری قمی
An Experimental Study on the Seismic Performance of the Geometrically Prismatic Concrete-filled Double Skin Steel Tubular (CFDST) Columns
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2021)
9511145002, ^مجید قلهکی*, امین مشتاق
Seismic assessment of linked-column frame structural system considering soil-structure effects
Structures(2021)
^مجید قلهکی*, 9611149002, 9311145007, ^امید رضائی فر
Innovative hybrid linked-column steel plate shear wall (HLCS) system: Numerical and analytical approaches
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2021)
9311145007, ^محمدعلی کافی, ^مجید قلهکی*
Discussion of Framed Steel Plate Wall Behavior under Cyclic Lateral Loading
Journal of Structural Engineering – ASCE(2008)
سعید صبوری قمی, ^مجید قلهکی
Experimental and numerical investigation on the seismic retrofit of RC frames with linked column frame systems
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2021)
علیرضا عزالدین, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی*
مدل بررسی میزان سهم عوامل مؤثر بر بروز ادعاهای قراردادی پیمانکاران با استفاده از شبکه عصبی شعاعی
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2021)
9111051001, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین
بررسی عملکرد چرخه یی سیستم نوین قاب با مهاربند لوزی‌شکل مجهز به میراگر تسلیم‌شونده حلقوی
مهندسی عمران شریف(2021)
9511145002, ^محمدعلی کافی, ^مجید قلهکی*
مطالعه آزمایشگاهی دو نمونه دیوار برشی فولادی شکل پذیر سه طبقه
(2008)
سعید صبوری قمی, ^مجید قلهکی
Performance Optimization of Ground Rubberized Green Concrete with Metakaolin
Structures(2021)
9328121001, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, ^محمدکاظم شربتدار
Behaviour of buckling-restrained brace equipped with steel and polyamide casing
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2021)
^مجید قلهکی*, قاسم پاچیده, 9218211006, ^امید رضائی فر
ارائه رابطه تحلیلی محاسبه مقاومت دیوارهای برشی فولادی مرکب به کمک نرم‌افزار ABAQUS
مهندسی سازه و ساخت(2021)
^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, 9411149010
Selecting the appropriate wavelet function in the damage detection of precast full panel building based on experimental results and wavelet analysis
Journal of Civil Structural Health Monitoring(2021)
9511145004, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
ارزیابی نیازهای لرزه ای قاب بتن آرمه مسلح به دیوار برشی فولادی تحت زلزله های متوالی
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9412145001, ^مجید قلهکی*
ارزیابی آزمایشگاهی رفتار چرخه‌ای دیوارپایه در دیوار برشی‌کوتاه با بازشو خارج از مرکز از پیش تعیین نشده (مطالعه موردی)
عمران مدرس(2021)
9511149015, 9511149005, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی*
Experimental investigation of a new lateral bracing system called OGrid under cyclic loading
Structures(2022)
9311149023, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
انتخاب تابع موجک مناسب در تشخیص خرابی ساختمان پیش ساخته پانلی مبتنی بر نتایج آزمایشگاهی و روش عددی
مهندسی عمران شریف(2021)
9511145004, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP
تحقیقات بتن(2021)
9811145005, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, ^امید رضائی فر
Isogeometric level set topology optimization for elastoplastic plane stress problems
International Journal of Mechanics and Materials in Design(2021)
9611145003, ^مجید قلهکی*, ^حسین نادرپور, سید مهدی توکلی (استاد مشاور)
بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر مقاومت فشاری ملات سیمان حاوی سنگ‌دانه کوارتز و پودر زئولیت
کارافن(2021)
9518121002, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
Seismic behaviour of reinforced concrete frames with steel-plate shear walls
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2021)
^مجید قلهکی*, 9411149001, ^امید رضائی فر
Response of concrete buildings with steel shear walls to near- and far-field earthquakes
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2022)
9411145001, ^مجید قلهکی*
Assessment of damage index and seismic performance of steel plate shear wall (SPSW) system
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2022)
9711149026, ^مجید قلهکی*, 9311145007
عیب‌یابی در صفحات کامپوزیت چندلایه با استفاده از روش تحلیلی آنالیز موجک
مجله صوت و ارتعاش.(2022)
محتشم خان‌احمدی, ^مجید قلهکی*, ^احمد قاسمی قلعه بهمن, مرتضی خادمی کوهی
تعیین ضریب رفتار قاب های بتن آرمه تقویت شده با سیستم قاب ستون پیوند شده فولادی
مهندسی سازه و ساخت(2021)
9218121006, ^علی خیرالدین*, ^مجید قلهکی
بررسی آزمایشگاهی تأثیر بنتونیت در جایگزینی بخشی از سیمان بر خصوصیات مکانیکی بتن
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9512149005, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار پانل های ساندویچی با مصالح شاتکریتی کم سیمان
مهندسی عمران شریف(2022)
9611149021, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات بتن حاوی بنتونیت و زئولیت به عنوان پوزولان طبیعی
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2021)
9712149006, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, سیده مرضیه قیامی تکلیمی
تحلیل حساسیت خرابی پیشرونده در قاب های خمشی و مهاربندی شده ی هم محور فولادی با پلان های مستطیلی و L شکل
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2020)
9412145001, ^مجید قلهکی*
Ductility of thin Steel Plate Shear Walls
(2008)
سعید صبوری قمی, ^مجید قلهکی
شناسایی منطقه آسیب جداشدگی هسته بتنی از جداره فولادی ستون فولادی پر شده با بتن (CFST) با استفاده از روش تحلیلی آنالیز موجک
عمران مدرس(2022)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, 9211145006
ارزیابی اثر بخشی الیاف کاه بر روی مشخصات مکانیکی بتن‌های حاوی زئولیت و بنتونیت
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9611149019, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم دیوار برشی فولادی هم‌بند تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2022)
9611149040, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
بررسی و استخراج نسبت مقاومت‌های فشاری بتن‌های حاوی زئولیت و بنتونیت، برحسب ابعاد و نوع نمونه‌ها (مکعبی و استوانه‌ای) در دماهای مختلف
مهندسی سازه و ساخت(2022)
9812149021, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
ردیابی آسیب مبتنی بر موجک در المان سازه‌ای تیر فولادی
سازه و فولاد(2021)
محتشم خان احمدی, 9512149008, ^مجید قلهکی*, بهزاد دژکام, محمداقبال میری
ارزیابی عددی رفتار چرخه‌ای دیوار برشی بتن‌آرمه دارای بازشو مقاوم‌سازی شده با کامپوزیتCFRP
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2023)
فاطمه ظهیری, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی*
Numerical study on seismic behaviour of buckling-restrained steel plate shear walls
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2022)
9328121006, ^مجید قلهکی*, ^محمدکاظم شربتدار
مطالعه آزمایشگاهی تعیین رابطه تجربی مقاومت فشاری برحسب سن بتنهای حاوی سیمان نوع 2 و خرده لاستیک
تحقیقات بتن(2022)
9711149008, ^مجید قلهکی*
Isogeometric Level Set-Based Topology Optimization for Geometrically Nonlinear Plane Stress Problems
COMPUTER-AIDED DESIGN(2022)
9611145003, ^مجید قلهکی*, ^حسین نادرپور, سید مهدی توکلی (استاد مشاور رساله)
Assessment of cyclic behavior and performance of hybrid linked-column steel plate shear wall system
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2022)
مجتبی گرجی ازندریانی, ^مجید قلهکی*, ^محمدعلی کافی, 9711149026
بررسی تاثیر اندرکنش خاک – سازه بر سیستم مهاربند ستون‌فقراتی تحت اثر زلزله‌های حوزه‌ی دور و نزدیک
عمران مدرس(2022)
9611149011, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر
An experimental investigation into the mechanical performance and microstructure of cementitious mortars containing recycled waste materials subjected to various environments
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2022)
9912149015, ^مجید قلهکی*, ^محمدکاظم شربتدار, قاسم پاچیده - استاد مشاور
عیب‌یابی مبتنی بر انحنا در ستون تحت اثر بار محوری
سازه و فولاد(2022)
محتشم خان احمدی, حمید محمدی گرفمی, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, مجید پور امینیان
Nonlinear Behavior of Reinforced Concrete Frames Equipped with and without Steel Plate Shear Wall under Sequence of Real and Artificial Earthquakes
ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING(2022)
حمزه روحی*, ^مجید قلهکی
مروری بر پایش سلامت و تشخیص آسیب در سازه‌ها با استفاده از تبدیل موجک (با مطالعه موردی شناسایی آسیب در تیر طره)
مجله صوت و ارتعاش.(2022)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی*, 9411149008, یاسر امیری
ارزیابی رفتار چرخه‌ای دیوار برشی بتنی دارای بازشوی مقاوم‌سازی شده با ورق فولادی
عمران مدرس(2022)
9712149015, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر بتن و شبکه های آرماتور افقی چشمه اتصال در رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی C‌FT
عمران مدرس(2023)
9218121010, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر بتن و شبکه های آرماتور افقی چشمه اتصال در رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی C‌FT
عمران مدرس(2023)
9218121010, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
آسیب‌یابی در سازه‌ تیر فولادی مبتنی بر مقایسه نتایج تحلیلی آنالیز موجک
پژوهش های زیرساخت های عمرانی(2023)
محتشم خان احمدی, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, بهزاد دژکام
Signal processing methodology for detection and localization of damages in columns under the effect of axial load
MEASUREMENT(2023)
محتشم خان احمدی, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, بهزاد دژکام
اثرات لینک‌های عرضی بر عملکرد ستون‌های صلیبی شکل فولادی تحت بارگذاری محوری
سازه و فولاد(2023)
9628121001, ^محمدعلی کافی*, ^مجید قلهکی
ارزیابی عددی رفتار چرخه‌ای دیوار برشی بتن‌آرمه دارای بازشو مقاوم‌سازی شده با کامپوزیتCFRP
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2023)
9711149015, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی*
Determining the Coefficient of Behavior of Reinforced Concrete Frame Equipped with Steel Plate Shear Walls Based on FEMA P695 Analytical Method
Open Civil Engineering Journal(2023)
حمزه روحی*, ^مجید قلهکی
The Effect of Increasing the Axial Load of Column and Vertical Distributed Loads on Frame Bay on Behavior of Thin Steel Plate Shear Wall
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2023)
9511149010, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, قاسم پاچیده
Study on Mechanical and Microstructural Properties of the Magnetized Cement Mortar Incorporating Quartz Grains and Natural Zeolite
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2023)
امیرحسین محرر, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
شناسایی و تعیین موقعیت آسیب در صفحات فولادی با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال و آنالیز موجک دو بعدی
عمران مدرس(2023)
^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, محتشم خان احمدی, عادل یونسی, بهزاد دژکام
An Experimental Study on Compressive Strength of the Concrete Containing Type II Cement and Tire-Rubber Particles at Various Ages
JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION(2023)
9711149008, ^مجید قلهکی*
Study on the gap width between the steel plate and concrete panels on behavior of the buckling-restrained steel plate shear walls
Structural Concrete(2023)
علی مونسی, ^مجید قلهکی*, ^محمدکاظم شربتدار, وحید پاچیده
Effect of Ni-Ti shape memory alloy on ductility and response modification factor of SPSW systems
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2023)
9311149006, ^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, قاسم پاچیده (استاد مشاور)
پایش سلامتی و تشخیص آسیب ستون تحت اثر بار محوری با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال و روش تحلیلی موجک
عمران مدرس(2023)
محتشم خان احمدی, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, بهزاد دژکام, عادل یونسی
Decision-Making Analysis for Seismic Retrofit Based on Risk Management
(2013)
م بنازاده, ^مجید قلهکی
A study on the seismic behavior of Reinforced Concrete (RC) wall piers strengthened with CFRP sheets: A pushover analysis approach
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2023)
9711149015, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی*
بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی دیوار برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال تیر به ستون صلب تحت نگاشت‏های دور و نزدیک گسل
(2014)
^مجید قلهکی
بررسی برش و نسبت جابجایی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک دارای اتصال مفصلی تحت نگاشتهای دور و نزدیک گسل
(2014)
^مجید قلهکی, ^محسن گرامی
بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی ورق نازک با اتصالات صلب تحت طیف های دور و نزدیک گسل و مقایسه با طیف آئین نامه 2800 زلزله ایران
(2013)
^مجید قلهکی, ^محسن گرامی
بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک تحت اثر مؤلفه های قائم و افقی زلزله
(2013)
^مجید قلهکی
Numerical Formulation on Crack Closing Effect In Buckling Analysis of Edge-Cracked Columns
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2014)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
طرح سیستم دیوار برشی فولادی بر اساس نیاز جابجایی غیر الاستیک
(2014)
^مجید قلهکی
Investigating of Damage Indexes Results Due To Presence of Shear Wall in Building with Various Stories and Spans
INTERNATIONAL JOURNAL OF REVIEW IN LIFE SCIENCES(2014)
^مجید قلهکی
Interactional Analysis of Steel Plate Shear Wall with Thin Plate Using Modified Slope Deflection Method
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2015)
^مجید قلهکی
اثر بازشوی متمرکز و گسترده بر پارامترهای رفتاری پانلهای برشی فولادی تقویت شده
(2015)
^مجید قلهکی
Investigation of the Link Beam Length of a Coupled Steel Plate Shear Wall
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2016)
^مجید قلهکی
Optimization of Vulnerability in Concrete Dams in Terms of Using Light Materials
(2015)
^مجید قلهکی
ارزیابی سطح عملکرد دیوار برشی فولادی سه طبقه به روش آنالیز پوش اور
دومین کفرانس ملی زلزله(2015-04-16)
^مجید قلهکی
بررسی و مقایسه روشهای مدلسازی دیوار برشی فولادی
دومین کفرانس ملی زلزله(2015-04-16)
^مجید قلهکی
بررسی پدیده پس کمانش در دیوار برشی مرکب
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
^مجید قلهکی
An Analytical Model for Steel Shear Wall Strengthened With CFRP using Composite Theory
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^مجید قلهکی, یونس نوری
Performance Assessment of Isolated Structures with Added Damping
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^مجید قلهکی, م بنازاده
Seismic Performance of Steel Frames Equipped with BRB
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه(2015-10-14)
^مجید قلهکی
بررسی شاخص های خرابی غیرتجمعی قا بهای خمشی فولادی در سطوح مختلف عملکرد
چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-11-04)
^مجید قلهکی
تحلیل شاخص خسارت دیوار برشی فولادی به روش بار افزون و مقایسه با قاب خمشی فولادی ویژه
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
^مجید قلهکی, 9511145002*, ^امید رضائی فر
تاثیر ضخامت سخت کننده های خارجی در تامین صلبیت اتصال تیر به ستون قوطی شکل پر شده با بتن
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
^امید رضائی فر*, 9011149022, ^مجید قلهکی
بررسی شاخص های خرابی غیرتجمعی قابهای خمشی فولادی در سطوح مختلف عملکرد
چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-11-04)
^مجید قلهکی*, 9212149002
اثرات سیستم دیوار برشی فولادی در انهدام پیشرونده
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
^مجید قلهکی*, 9212149011
بررسی پارامترهای موثر در طراحی لرزه ای سیستم دیوار برشی فولادی بر اساس سطح عملکرد و مقایسه با قاب خمشی فولادی
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
, ^مجید قلهکی, 9111149010*, ^امید رضائی فر
بررسی رابطه درجه همبندی دیوار برشی فولادی همبسته و زمان تناوب سازه
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
علیرضا بیطرف*, ^مجید قلهکی
Reliability Assessment of Shear in Shortlink Beam
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
9222145001, ^مجید قلهکی*, 9222145002
بررسی طیف ظرفیت ساختمان فولادی با دیوار برشی فولادی با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده و روش انرژی بدون نیاز به نقطه کنترل
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2016-05-19)
^مجید قلهکی*, 9212149004
ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب خمشی بتنی مقاوم سازی شده با دیوار برشی فولادی نازک
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2016-05-19)
^مجید قلهکی*, 9218121010
شناسایی آسیب در ورقهای جدار نازک فولادی با استفاده از تعمیم تبدیل موجک پیوسته یک بعدی به دوبعدی
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2016-05-19)
^امید رضائی فر, 9112149007*, ^مجید قلهکی
کاهش نیاز انرژی با تغییر زمان فعالیت اجتماعی سازگار با طبیعت
پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2016-10-26)
^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, 9311149008
بررسی رفتار چرخه ای دیوارهای برشی فولادی با سخت کننده
چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری، مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک(2016-12-22)
9412145001, ^مجید قلهکی
بررسی آزمایشگاهی و مقایسه جذب آب بتن حاوی ذرات لاستیک و متاکایولین
چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2017-01-26)
^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی, 9328121001
بررسی دقت مدل نواری در مدلسازی عددی رفتار دیوار برشی فولادی جدار نازک
چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2017-01-26)
^مجید قلهکی*, ^امید رضائی فر, 9311149010
ارزیابی عملکرد بتنهای خودتراکم حاوی الیاف فولادی تحت حرارت
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران معماری و مدیریت بحران(2017-05-25)
^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, 9511145004, 9511145002
بهبود مشخصات فیزیکی بلوک سبک هبلکس ( AAC ) کارخانه ی بنای سبک قدس رضوی به کمک پوزولان های مختلف
دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2018-03-10)
9511145002*, ^مجید قلهکی, محمدعلی نوایی فر, سیاوش نعیمی صیقلانی
اولویت بندی المان های اصلی هزینه های کیفیت در پروژه های طرح و ساخت انبوه سازی مسکن
دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2018-03-10)
9211051001*, ^مجید قلهکی, علی نیوشا
بررسی تاثیر افزایش دما بر مقاومت کششی بتن خودتراکم حاوی نانولوله های کربنی
دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2018-03-10)
9511145002*, ^مجید قلهکی, امیدرضا سلیمانی, محمد مهاجری, محمد عسگری موحد
بررسی عملکرد بتن متخلخل روسازی حاوی میکروسیلیس
دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2018-03-10)
9511145002*, ^مجید قلهکی, محمد عسگری موحد, امیر غایبی, مصطفی مرادی حقیقی
بررسی عملکرد تیرهای بتنی تقویت شده با الیاف فولادی و پلی پروپیلن
ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2017-10-11)
^مجید قلهکی, 9511145002*, رضا میری, میلاد غفوری
مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی بتن پودری واکنش‌پذیر حاوی فنر فلزی بازیافتی تحت شرایط محیطی سولفات منیزیم
اولین همایش ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات(2018-12-27)
9511145002*, ^مجید قلهکی, امیر غایبی
مطالعه آزمایشگاهی رفتار پس از حرارت ستون فولادی دوجداره پرشده با بتن تحت بار چرخه‌ای
اولین همایش ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات(2018-12-27)
9511145002*, ^مجید قلهکی, امیر غایبی
تحلیل قابلیت اطمینان تیر بتنی مسلح به روش شبیه سازی مونت کارلو
یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2019-04-30)
9511145002*, ^مجید قلهکی, امیر غایبی, مصطفی مرادی حقیقی
ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک
یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2019-04-30)
9511145002*, ^مجید قلهکی, ^علی خیرالدین, 9111149005
اثر عرض و تعداد دهانه بر پریود دیوار برشی فولادی با ورق نازک با و بدون سخت کننده
یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2019-04-30)
9511145002*, ^مجید قلهکی, امیر غایبی, هانیه ملک
بررسی اثرات فاصله هسته از بتن محصور کننده بر رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر
یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2019-04-30)
9511145002*, ^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر, 9128211002
مقایسه تأثیر آرایش های متفاوت سخت کننده های فولادی و FRP در دیوارهای برشی فولادی
چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه(2018-02-17)
^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی, 9511149005*, 9511149015
ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه ی تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده در حوزه ی نزدیک گسل
چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه(2018-02-17)
^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی, 9511145002*
مروری بر رفتار دیوار برشی فولادی کامپوزیت
چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه(2018-02-17)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر, 9411149010*
شناسایی خرابی در تیرهای فولادی مبتنی بر آنالیز موجک گسسته شکل مود
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2019-06-26)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
عیب یابی تیرهای فولادی با استفاده از مقایسه نتایج تحلیلی تبدیل موجک پیوسته حالت های اولیه و ثانویه شکل مود
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2019-06-26)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
عیب یابی در تیرهای فولادی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته مبتنی بر تحلیل شکل مود
ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2019-05-02)
9411149008, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
Seismic Behavior of New Lateral Bracing Systems Called “OGrid” and “Nested” in Mid-rise Buildings
13th International Conference on Engineering And Technology(2019-12-27)
9311149023*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
Seismic Performance Investigation on an Innovative Lateral Bracing System (OGrid) in Tall Buildings
13th International Conference on Engineering And Technology(2019-12-27)
9311149023*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
بررسی خواص بتن اصلاح شده با بنتونیت به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در تامین حداقل مقاومت براساس الگوهای توسعه پایدار
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2020-05-30)
سیده مرضیه قیامی تکلیمی*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار چرخه‌ای دیوارهای برشی ساخته شده با پانل‌های پیش ساخته سه بعدی با مصالح جایگزین سیمان
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2021-05-31)
سیده مرضیه قیامی تکلیمی*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
امکان سنجی استفاده از غلاف نوین در ساخت مهاربند کمانش ناپذیر
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2020-05-27)
قاسم پاچیده*, ^مجید قلهکی, امیر محمد احمد
بررسی تاثیر ترکیب زئولیت، بنتونیت و کاه در بهبود خواص مکانیکی بتنهای کم سیمان
هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری(2020-05-30)
9611149019, ^امید رضائی فر*, ^مجید قلهکی
بررسی تاثیر میدان مغناطیسی متناوب بر خواص مکانیکی بتن حاوی نانولوله کربنی و میکروسیلیس
هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن(2021-05-18)
مرتضی اسماعیلی*, 9611149022, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
مقایسه تاثیر آرایش های متفاوت سخت کننده های فولادی و FRP در دیوارهای برشی فولادی
چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه(2018-02-17)
^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی, 9511149005*, 9511149015
تاثیر عیار سیمان و نسبت آب به سیمان بر مقاومت فشاری بتن برحسب سن آن برای بتن ساخته شده با سیمان پرتلند نوع دو
هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران(2021-08-22)
9711149008, ^مجید قلهکی*
بررسی نمودار هیسترزیس سازه با سیستم دیوار برشی فوالدی با و بدون میراگر ویسکوز
سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2022-05-10)
9711149006, ^مجید قلهکی*
بررسی نتایج ارزیابی فروریزش سازه دیوار برشی فولادی و سازه دیوار برشی فولادی همراه با میراگر ویسکوز
سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2022-05-10)
9711149006, ^مجید قلهکی*
اثرات لینکهای عرضی در ستونهای صلیبی شکل فولادی تحت بارگذاری محوری
یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد و دومین کنفرانس ملی قاب های سبک فولادی (LSF)(2022-12-13)
9628121001, ^محمدعلی کافی, ^مجید قلهکی*
مطالعه فرسایش حوضه های آبریز با استفاده از GIS (رودخانه های شمال غرب تهران)
دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر(2010-02-08)
^خسرو حسینی, ^مجید قلهکی
اثر مقاومت افزون بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
Seismic Retrofit of a Historical Building in Tehran University Museum Using FRP Technology and Steel Jacketing
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, ^سیف الله همتی
مقایسه فرآیند های غشایی در تصفیه و شیرین سازی آب با تکیه بر نانو فیلتراسیون
اولین کنفرانس بین المللی بحران آب(2010-03-11)
احمد میرباقری, ^مجید قلهکی, بیژن یگانه, ^خسرو حسینی
ارزیابی فرآیند های متعارف و غیر متعارف تصفیه آب
اولین کنفرانس بین المللی بحران آب(2010-03-11)
^مجید قلهکی, احمد میرباقری, بیژن یگانه, ^خسرو حسینی
بررسی کاربرد ، ویژگی ها و مزایا و معایب D 3 پانل ها و مقایسه آن با دیگر مصالح
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^مجید قلهکی
بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر بازشوها بر دیوارهای پانل ساندویچی
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, حسن نادعلی, حسن نادعلی
مزایای کاربرد فولاد نرم در دیوار های برشی فولادی
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
ارزیابی روش های تعیین ظرفیت برشی دیوارهای برشی فولادی
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
Nonlinear Dynamic Behavior of Structural Frames Constructed with 3D Walls Panels with Vertical Irregular Arrangement
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
مدیریت منابع آبهای شور و نیمه شور با تکیه بر راهکار نانو فیلتراسیون
سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران(2008-10-14)
^مجید قلهکی, بیژن یگانه, رضا احمدی پویا
راهکارهای نوین حذف فلزات سنگین از لجن تصفیه خانه های فاضلاب
دومین همایش ملی آب و فاضلاب ( با رویکرد بهره برداری )(2008-10-07)
^مجید قلهکی, رضا احمدی پویا, بیژن یگانه
رفتار لرزه ای قاب های خارج از مرکز
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^مجید قلهکی
ساختمان سبز
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^مجید قلهکی
آشنایی با تغییرات فصول 1 و 2 آئین نامه 2800 ویرایش سوم در مقایسه با ویرایش دوم
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^مجید قلهکی
ارزیابی فنی و اقتصادی سدهای خارج از بستر اصلی رودخانه مطالعه موردی سد مخزنی شیان
اولین همایش ملی سد وسازه های هیدرولیکی(2007-11-14)
^مجید قلهکی, بیژن یگانه
اصول و مبانی طراحی هسته بتن آسفالتی در سدهای خاکی – سنگریزه ای
اولین همایش ملی سد وسازه های هیدرولیکی(2007-11-14)
^مجید قلهکی, محدثه کاظمی, بیژن یگانه
ارزیابی مزایای انتخاب سد خارج از بستر اصلی رودخانه با تکیه بر مطالعه موردی سد مخزنی زاگرس
اولین همایش ملی سد وسازه های هیدرولیکی(2007-11-14)
^مجید قلهکی, بیژن یگانه
نحوه اجرای هسته آسفالتی در سدهای خاکی – سنگریزه ای نروژ
اولین همایش ملی سد وسازه های هیدرولیکی(2007-11-14)
^مجید قلهکی, محدثه کاظمی
اثر نوع اتصال تیر به ستون بر مقاومت و جذب انرژی دیوارهای برشی فولادی شکل پذیر
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^مجید قلهکی
اثر مقاومت افزون بر ضریب رفتار دیوار های برشی فولادی با ورق نازک
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
اثر شکل پذیری بر ضریب رفتار قاب فولادی سرد نورد شده مسلح شده به دیوار برشی فولادی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^مجید قلهکی
بررسی رفتار دیواربرشی فولادی با نقص اولیه تحت بارگذاری چرخه ای
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^مجید قلهکی
بررسی رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با ورق نازک با استفاده از مدل اندرکنشی تحت طیف های دور و نزدیک گسل و مقایسه با طیف استاندارد 2800 زلزله ایران
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^مجید قلهکی
تعیین ضریب رفتار دیوار برشی فولادی به روش اجزاء محدود
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^مجید قلهکی, علیرضا شیرازیان
بررسی رفتار ساختمانهای بتنی تقویت شده با دیوار برشی فولادی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^مجید قلهکی
بررسی رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی با مقاومت بالا در قاب های فولادی سرد نورد شده
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^مجید قلهکی, ^محسن گرامی
اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران(2010-05-04)
^مجید قلهکی
بررسی تاثیر سختی ستون ها بر رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران(2010-05-04)
^مجید قلهکی
اثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی برشی فولادی نازک
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران(2010-05-04)
^مجید قلهکی, سایانا سروریان
دیوار آب بند بتن پلاستیک
اولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا . مخازن ذخیره آب شرب(2011-05-25)
^مجید قلهکی
ارائه ضریب تصحیح مدل اندرکنشی ورق با قاب در طرح دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2011-12-25)
^مجید قلهکی
مقایسه رفتار دیوار برشی فولادی بر مبنای مدل رفتاری تعامل ورق با قاب و مدل نواری
دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2011-12-25)
^مجید قلهکی
اثر مولفه افقی زلزله بر رفتار دینامیکی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک در حضور مولفه قائم زلزله
دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2011-12-25)
^مجید قلهکی
بررسی تاثیر نسبت عرض به ارتفاع ورق بر رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک
دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2011-12-25)
^مجید قلهکی, عباس حق اللهی, علیرضا لاسمی
بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازک تحت اثر مولفه قائم زلزله
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^مجید قلهکی
اثر خمش بر روابط طراحی مدل اندرکنشی قاب و ورق فولادی در دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^مجید قلهکی
مقایسه بین رفتار دیوار برشی فولادی و مهاربند ضربدری
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
^مجید قلهکی
اثر انتخاب فولاد نرم و منحنی دو و سه خطی بر ضریب رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2012-05-02)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک و بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر ضریب رفتار
دومین کنفرانس ملی سازه زلزله و ژئوتکنیک(2012-11-30)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
بررسی شکل پذیری پانلهای سه بعدی دارای بازشو
دومین کنفرانس ملی سازه زلزله و ژئوتکنیک(2012-11-23)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
بررسی تحلیلی و عددی اثر خمش و برش بر رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2012-12-24)
^مجید قلهکی
بررسی اثر آتش بر پایداری دیوار برشی فولادی با ورق نازک
سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2012-12-24)
^مجید قلهکی
مقایسه رفتار غیر خطی سیستم های مقاوم دیوار برشی فولادی و شیشه ای در برابر بار جانبی در مقایسه با سیستم های مهاربندی و قاب خمشی
اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2013-02-14)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
بررسی رفتار آزمایشگاهی دیوار جداساز ساختمانی جدید
اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2013-02-14)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
بررسی عددی عملکرد مکانیکی اعضای بتن مسلح خورده شده و تعمیر شده توسط وصله اچ پی اف ار سی سی و مقایسه با کار آزمایشگاهی
اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2013-02-14)
^مجید قلهکی
بررسی تحلیلی و عددی سهم خمش و برش دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^مجید قلهکی
اثر بازشو و شکل آن بر سختی و مقاومت پانلهای برشی فولادی تقویت شده
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^مجید قلهکی
کاربرد نانو فیلتراسیون در استفاده از منابع آبهای شور و لب شور
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^مجید قلهکی
بررسی رفتار لرزه¬ای سیستم دیوار برشی فولادی کوپله با اتصال صلب
چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2013-12-25)
^مجید قلهکی
رفتاراتصالات خمشی فولادی باتک ورق لچکی امتدادیافته
چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه(2013-04-24)
^مجید قلهکی
بررسی الگوی توزیع پخش برش در طبقات دیوار برشی فولادی در حوزه دور و نزدیک گسل تحت تحلیل دینامیکی غیر خطی
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^مجید قلهکی, احسان عباسعلی پور
بررسی تغییرات دریفت گلوبال دیوار برشی فولادی در حوزه دور و نزدیک گسل
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^مجید قلهکی, احسان عباسعلی پور
بررسی طول تیر پیوند در تعیین دریفت سازه تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی در سیستم دیوار برشی فولادی کوپله با اتصال صلب
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^مجید قلهکی, ^حسین نادرپور
ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی فولادی و بتن مسلح به کمک تحلیل بار افزون
پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور(2014-09-02)
^مجید قلهکی
بررسی انواع اتصال دیوار برشی فولادی به قاب بتنی
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^مجید قلهکی, ^امید رضائی فر
کاربرد آلیاژهای حافظه دار در سازه ها
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^مجید قلهکی
مقایسه نتایج طراحی یک ساختمان بتن آرمه بر اساس نگارشهای 99و 2008 و 2014 آئین نامه بتن آمریکا
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی
مطالعه آزمايشگاهي بررسي خصوصيات مكانيكي و جذب آب ملاتهاي سيماني حاوي پودرهاي بازيافتي تحت شرايط محيطي اسيدي و بازي
محسني پوراصل جواد(تاریخ دفاع: 1401/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار چرخه اي ستون و اتصالات ساختمان هاي پيش ساخته فلزي سردنورد شده
ماهري حسين(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ضرايب لرزه اي ديوار برشي فولادي كامپوزيت به روش تحليل ديناميكي افزايشي ( IDA )
گلپايگاني شاهرخ(تاریخ دفاع: 1402/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي ظرفيت بار محوري ستون هاي صليبي شكل فولادي نيمه مدفون در بتن تحت بارگذاري آتش
محمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1402/07/18) ، مقطع : دكتري
مطالعه عددي مقاوم سازي لرزه اي قاب خمشي فولادي با سيستم ستون پيوند شده
طاهري نگار(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير نسبت ابعادي نمونه هاي مكعبي و استوانه اي بر مقاومت فشاري و كششي بتن‌هاي حاوي زئوليت و بنتونيت در دماهاي مختلف
الجنابي احلام(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير نسبت ابعادي نمونه هاي مكعبي و استوانه اي بر مقاومت فشاري و كششي بتن‌هاي حاوي زئوليت و بنتونيت در دماهاي مختلف
الجنابي احلام(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد استفاده از فروسيليس و سرباره كوره در بتن هوشمند تحت ميدان هاي مغناطيسي
دوست محمدي محمد(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي توپولوژي در مسائل تنش مسطح با استفاده از تحليل غيرخطي آيزوژئومتريك و روش مجموعه سطوح تراز
جهانگيري حسن علي(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار لرزه اي قاب خمشي بتن آرمه با تير پيش تنيده مجهز به ديوار برشي فولادي مقياس شده تحت زلزله هاي حوزه دور و نزديك
رحيمي زرج آباد ميلاد(تاریخ دفاع: 1399/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار آزمايشگاهي مهاربند پرانتزي از پروفيل I شكل با حلقه ي فداشونده
طيبي فرد سيدمحمود(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار چرخه اي ديوار برشي بتني داراي بازشوي مقاوم سازي شده با ورق فولادي
عبدوس فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تحليلي و عددي روش اندركنش ورق با قاب توسعه يافته در تحليل و طراحي ديوار برشي فولادي با ورق نازك
گرجي ازندرياني علي(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي رفتار چرخه اي ديوار برشي بتن آرمه حاوي زئوليت و بنتونيت
خسروي سارا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي تعيين رابطه تجربي مقاومت فشاري برحسب زمان بتن هاي حاوي سيمان تيپ دو و خرده لاستيك
حسن ونهري سيدميثم(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير ميراگرهاي ويسكوز بر رفتار سيستم ديوار برشي فولادي با ورق نازك
جهان ارا محمد(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي و پارامتريك اثر زلزله هاي متوالي بر روي سيستم ديوار برشي فولادي نازك مركزگرا
تاجيك محسن(تاریخ دفاع: 1401/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار چرخه اي ديوار برشي بتن آرمه داراي پايه ديوار مقاوم سازي شده با ورق كامپوزيت FRP
ظهيري فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي وريز ساختار مواد كامپوزيتي پايه سيماني توانمند (HPFRCC) تحت اثر حرارت
ميرزائي آرش(تاریخ دفاع: 1400/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اندركنش خاك و سازه سيستم ديوار برشي فولادي كوپله تحت زلزله‌هاي حوزه دور و نزديك
يورتچي احسان(تاریخ دفاع: 1399/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير ميدان مغناظيسي بر خواص مقاومتي ملات سيمان حاوي كوارتز و پودر زئوليت
محرر اميرحسين(تاریخ دفاع: 1400/09/23) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي تغييرات دمايي آب در مخازن با ديواره بتن متخلخل
وحدتي فر ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تشخيص خرابي سازه‌اي در ساختمان پيش ساخته پانلي كامل مبتني بر روش آناليز موجك
حنطه مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/12/26) ، مقطع : دكتري
ارزيابي عددي و آزمايشگاهي عضو مهاربند لوزي شكل با فيوز تسليم شونده حلقوي تحت بار چرخه‌اي
پاچيده قاسم(تاریخ دفاع: 1399/06/11) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي و عددي رفتار قاب‌هاي خمشي مركب با تير فولادي – ستون CFT با شكل‌پذيري متوسط تحت بار گذاري چرخه‌اي
عليزاده نوذري مهدي(تاریخ دفاع: 1401/07/26) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي تقويت برشي در ديوارهاي پانلي پيش ساخته سه بعدي تحت بارهاي جانبي
امامي محرماني احسان(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي قاب هاي خمشي فولادي با استفاده از سيستم ستون فقراتي
صادقپور چلچه الهه(تاریخ دفاع: 1399/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود مشخصات مكانيكي بتن‌هاي حاوي بنتونيت و زئوليت
عبدالشاه فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه آزمايشگاهي و تحليلي رفتار خمشي و مقاومت ضربه اي دال هاي بتني و پانل حاوي زئوليت، بنتونيت و الياف طبيعي كاه
زرگر زهراالسادات(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار برشي و ارتقا ظرفيت باربري پانلهاي ساندويچي با مصالح شاتكريتي كم سيمان
صفري سحر(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اندركنش خاك و سازه بر روي سيستم مهاربند ستون فقراتي تحت اثر زلزله هاي حوزه دور و نزديك
تقي زاده مهديس(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي قاب هاي خمشي بتن آرمه با سيستم ستون فقراتي فولادي
هوشداررستمي عاليه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه‌اي قاب با ستون پيوند شده ال سي اف با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه
اشرافي بهروز(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي بتن‌هاي حاوي سيليس نانو لوله‌هاي كربني تحت ميدان مغناطيسي ثابت
صفري تربزق عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تآثير دما و فركانس بارگذاري بر ارزيابي خستگي مخلوط بتن آسفالتي حاوي پودر لاستيك
رمضانپور مهران(تاریخ دفاع: 1398/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديوار برشي مركب فولادي با ايجاد فاصله بين بتن پوشش و ورق فولادي
رحيمي خواه محمدصادق(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديوار برشي مركب فولادي با ايجاد فاصله بين بتن پوشش و ورق فولادي
رحيمي خواه محمدصادق(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خواص مكانيكي بتن سبز پوزولاني حاوي زئوليت و لاستيك – الياف سيمي بازيافتي
حسن زاده محسن(تاریخ دفاع: 1400/07/20) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي و عددي اثر فاصله بين ورق فولادي و روكش بتني بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي كمانش تاب
مونسي علي(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي پانل‌هاي سه بعدي با مصالح شاتكريتي منطبق بر الگوهاي توسعه پايدار
قيامي تكليمي سيده مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي پانل‌هاي سه بعدي با مصالح شاتكريتي منطبق بر الگوهاي توسعه پايدار
قيامي تكليمي سيده مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي قاب سبك فولادي با مهاربندها و صفحات پوشاننده‌ي مختلف و آرايش جديد
جعفرزاده ديوشلي آرمين(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي قاب سبك فولادي با مهاربندها و صفحات پوشاننده‌ي مختلف و آرايش جديد
جعفرزاده ديوشلي آرمين(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي رفتار چرخه اي ديوار پايه برشي بتن‌آرمه تقويت شده با كامپوزيت پليمري ( FRP )
بيات محمدرسول(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي رفتار چرخه اي ديوار پايه برشي بتن‌آرمه تقويت شده با كامپوزيت پليمري ( FRP )
بيات محمدرسول(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي عملكرد لرزه‌اي پايه ديوار در ديوارهاي برشي بتن‌آرمه با بازشو تقويت شده با ورق فولادي
كاوه ئي پوريا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي عملكرد لرزه‌اي پايه ديوار در ديوارهاي برشي بتن‌آرمه با بازشو تقويت شده با ورق فولادي
كاوه ئي پوريا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از الياف پلي پروپيلن و خرده آسفالت بازيافتي بر ويژگي‌هاي مكانيكي و دوامي روسازي بتن غلتكي
علوي سيدصالح(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي اثر پوشش بتن و عرض دهانه، بر زمان تناوب ديوار برشي فولادي كامپوزيت
قمري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي اثر پوشش بتن و عرض دهانه، بر زمان تناوب ديوار برشي فولادي كامپوزيت
قمري مجيد(تاریخ دفاع: 1397/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تحليلي و عددي اثر عرض به ارتفاع و مقدار سختي سخت كننده ها بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده
احمدنژاد فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تحليلي و عددي اثر عرض به ارتفاع و مقدار سختي سخت كننده ها بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده
احمدنژاد فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تحليلي و عددي اثر ضخامت و نوع بتن پوشش، بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي كامپوزيت
رحيمي تيمور(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تحليلي و عددي اثر ضخامت و نوع بتن پوشش، بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي كامپوزيت
رحيمي تيمور(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تأثير نيروي محوري ستون و بار قائم روي دهانه تير، بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازك
سرلك ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تأثير نيروي محوري ستون و بار قائم روي دهانه تير، بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازك
سرلك ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني عملكرد ايمني و بهينه‌سازي سرمايه‌گذاري ايمني در پروژه‌هاي ساختنيروگاه حرارتي
زين العابدين تهراني وحيد(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
پيشنهاد سيستم مقاوم ديوار برشي فولادي نازك و ستون پيوند شده در طرفين
گرجي ازندرياني مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/10/06) ، مقطع : دكتري
اثرات مودهاي بالاتر بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي با سيستم قاب خمشي بتني تحت زلزله‌هاي حوزه نزديك
سليم بهرامي سيد رضا(تاریخ دفاع: 1398/04/19) ، مقطع : دكتري
ارزيابي نيازهاي لرزه اي قاب بتن آرمه با ديوارهاي برشي فولادي تحت زلزله هاي متوالي
روحي حمزه(تاریخ دفاع: 1400/12/09) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار ديناميكي ساختمان تركيبي قاب فلزي و پانل سه بعدي با جداسازي از پايه
صفارپور مجتبي(تاریخ دفاع: 1397/04/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي اثرات بار محوري در شناسايي ديناميكي جهت تشخيص آسيب در اعضاء فولادي
زرقاني محسن(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و بهينه سازي ميان‌قاب‌هاي نوين جاذب انرژي
سعيدي سيد مرتضي(تاریخ دفاع: 1397/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد سقف‌هاي متعارف با تيرچه فلزي دو طرفه با جان باز
وفاكيش توحيدي سبيكه(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين رفتار و خصوصيات ديناميكي و مقاسيه‌اي مهاربندهاي ogrid و زانويي
غلامي دارابي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رفتار لرزه‌اي قاب‌هاي سازه‌اي در جداسازي هم زمان طبقاتي و قاب صلب
صفري ثاني رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه سيستم قاب با ستون پيوند شده (LCF) تحت زلزله‌هاي حوزه نزديك
فروزان فرنام(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عيب‌يابي در قاب‌هاي تركيبي با ديوارهاي پيش ساخته پانلي
خان احمدي محتشم(تاریخ دفاع: 1397/09/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه اثر زمين لرزه‌هاي متوالي بر روي سيستم سازه‌اي مهاربند ستون فقراتي
توراني عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار قاب بتني با ديوار برشي فولادي تحت زلزله حوزه نزديك
برهمت روژيار(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار پانل برشي تقويت شده با بازشو و بدون بازشو با زير پانل‌هاي به ابعاد متفاوت
صبوري قمي محمد(تاریخ دفاع: 1395/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم‌سازي قاب‌هاي خمشي بتن‌آرمه با سيستم قاب ستون پيوندشده فولادي
عزالدين عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : دكتري
پيشنهاد روش طراحي بر اساس عملكرد پلاستيك قاب خمشي بتن آرمه با ديوار برشي فولادي
ولي زاده حامد(تاریخ دفاع: 1398/07/14) ، مقطع : دكتري
ارائه مدلي براي تخصيص هزينه هاي كيفيت در پروژه هاي طرح و ساخت انبوه‌سازي ساختماني
بلوچي محمد(تاریخ دفاع: 1398/07/10) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر همزمان سازه ، معماري و عملكرد بهره برداري انواع سقف هاي سنتي و ارائه مدل برآيندي
عبداله نژاد محمدعلي(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي اسيب در ستون هاي فولادي پر شده با بتن (CFT) به روش آزمايشگاهي و تحليل ديناميكي
يونسي عادل(تاریخ دفاع: 1397/12/15) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل و روش جديد جهت تحليل سازه هاي بلند بتن آرمه با منظور نمودن اثرات توالي ساخت و پارامترهاي وابسته به زمان
جليل زاده افشاري محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : دكتري
بررسي تحليلي و ازمايشگاهي رفتار و خصوصيات لرزه اي سقف هاي نوين تيرچه فلزي دوطرفه
گودرزي مجتبي(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار غير خطي اعضا و اتصالات مهاربند OGRID در سازه‌هاي خاص مرتفع
بوستاني مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي رفتار ديناميكي و الزامات طرح پل هاي جداسازي شده ويژه تحت زلزله حوزه نزديك و اندركنش خاك و سازه
رحيمي حسام(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي پانل هاي پيش ساخته سبك تقويت شده نوين تحت بار پرخه اي
موذني پور نويد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر استفاده از آلياژهاي حافظه دار بر رفتار ديوار برشي فولادي
خسروي خور عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندركنش خاك-سازه و تأثير آن بر روي ديوار برشي فولادي
بلول سينا(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي قاب خمشي بتن مسلح با ديوار برشي فولادي نازك
باي پور مريم(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ظرفيت پانل هاي برشي فولادي (ديوارهاي برشي فولادي) تقويت شده با استفاده از شبكه هاي عصبي
سپهري صادقيان ساناز(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ضريب رفتار قاب بتن آرمه با ديوار برشي فولادي به روش تحليل ديناميكي غير خطي فزاينده
سليماني علي(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز لرزه‌اي خطوط انتقال آب و ارائه راهكار براي بهسازي خط لوله در محل گذر از گسل فعال
كريمي مرند فربد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش جديد طراحي و ارزيابي عملكرد لرزه اي سيستم قاب با ستون پيوند شده(LCF)
شعيبي شاهرخ(تاریخ دفاع: 1396/11/11) ، مقطع : دكتري
بررسي عددي و آزمايشگاهي رفتار چرخه اي قاب بتن مسلح با ديوار برشي فولادي نازك
كيومرثي بنيامين(تاریخ دفاع: 1399/02/29) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي قاب هاي مهاربندي شده با سيستم ogrid در مدل يك طبقه
آلبويه فرج الله(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعات آزمايشگاهي رفتار مهاربند كمانش ناپذير با غلاف فلزي
لشكري رحيم(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي رفتار اجزا سازه پانل سه بعدي ارتقا يافته تحت بار جانبي در حالت مستقل و سيستم
عادلي نيك هامون(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي پوشيده شده سرد نورد تحت بار جانبي
مقيمي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي رفتار و خصوصيات لرزه اي تاثير انواع چيدمان ورقهاي پيوستگي خارجي اتصال گيردار تير به ستون هاي فلزي جعبه اي
نظري محمد(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي رفتار و خصوصيات لرزه اي تاثير انواع چيدمان ورقهاي پيوستگي اتصال گيردار تير به ستون هاي فلزي پر شده با بتن
منوري سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مولفه قائم بر مهاربندهاي كمانش ناپذير
علي بخشي ياسر(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات فاصله هسته فولادياز بتن محصور شده داخل غلاف مهاربندهاي كمانش ناپذير
جمالي فر امين(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انهدام پيشرونده ي ديوار برشي فولادي با ورق فولادي
كبيري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي طيف ساختمان فولادي با برشي فولادي با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي فزاينده و روش انرژي بدون نياز به نقطه كنترل
جواهرتراش اميرعلي(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خسارت ديوار برشي فولادي به روش بار افزون
پاچيده قاسم(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقاي سطح عملكرد سازه هاي همراه با ديواربرشي فولادي با استفاده از كنترل فعال بهينه ي لحظه اي
يوسف نژاد هاشم(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي قابهاي خمشي فولادي با استفاده از مهاربند كابلي
مهدوي محمد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين رفتار سيستم ديوار برشي فولادي توسط تحليل ديناميكي افزايشي
قزويني سجاد(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد لرزه اي و آسيب پذيري سيستم قاب خمشي فولادي با ديوار برشي فولادي در حوزه ي نزديك گسل با توسعه منحني هاي شكنندگيو بتني
غفاري سعيد(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل مبتني بر شبكه عصبي بنيادي شعاعي جهت ارزيابي عوامل بروز ادعاي پيمانكاران در پروژه هاي ساخت
قرباني علي(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار غيرخطي اتصالات قابهاي مركب مهاربندي شده باتير فولادي و ستون بتني
قدس سعيده(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اتصالات تير به ستون در سازه هاي مختلط (مركب) فولادي وبتني
علي خاني اميد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استفاده از مهاربند EBF در طبقه اول بر عملكرد ساختمانهاي مهاربندي شده
عبادي نسب علي اكبر(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتقاء ظرفيت باربري پانلهاي ساندويچي
سنگوني رسول(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جداسازي طبقاتي و دستيابي به محل بهينه قرارگيري جداسازهاي طبقات
يادگاري سعيد(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت طراحي ديواربرشي فولادي كامپوزيت
موحدي نيا مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت طراحي ديوار برشي فولادي تقويت شده
قشقائي مهرنوش(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آشكارسازي خرابي در سيستمهاي پانليتحت بار محوري به كمك تبديل موجك
طالبي كجيدي محسن(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ديوار برشي فولادي بر اساس نياز غير الاستيك
طالبي اتوئي مولا(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي آسيب در صفحات جدار نازك فلزي با مطالعه موردي ديواربرشي فولادي
صادقي بايعكلائي باقر(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ميرائي سيستم ديوار برشي فولادي
دانائي فرد نيلوفر(تاریخ دفاع: 1394/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد ديوار برشي فولادي در قاب بتني
بابائي زاده پريسا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي لرزهاي سيستم جديد سازه اي OGRID در سازه هاي بلند
اسداللهي ميلاد(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي فولادي با قاب خمشي با استفاده از شاخص خسارت تجمعي تحت زلزله هاي نزديك گسل
دارستاني علي اكبر(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرمودهاي بالاتر در نيازهاي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي تحت زلزله هاي حوزه نزديك
مشايخي امير حسام(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
پرويني ثاني حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : دكتري
پيش بيني پاسخ اتصالات تير - ستون بتن ارمه تقويت شده
ايلخاني محمدحسين(تاریخ دفاع: 1393/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تير پيوند و تاثير ان بر رفتار ديوار برشي كوپله فولادي با ورق نازك
قدكساز محمدباقر(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از ورق هاي نازك فولادي پر كننده در مهاربندهاي واگرا
احمدي سيدميثم(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عرض و تعداد دهانه بر روي پريود ديوار برشي فولادي با ورق نازك بدون سخت كننده
ايماني امين(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي با سخت كننده در حوزه نزديك گسل
نصيري مهدي(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عرض و تعداد دهانه بر روي پريود ديوار برشي فولادي با ورق نازك داراي سخت كننده
نكي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي سرد نورد شده
لطفي مركيه محسن(تاریخ دفاع: 1392/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار ديناميكي ساختمان هاي ميان و بلند مرتبه مجاور هم در خلال برخورد و تشكيل نيروي تنه اي با رويكرد ارزيابي سطوح عملكرد
عبدوس فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و ازمايشگاهي رفتار لرزه اي تاثير انواع چيدمان ورق هاي پيوستگي اتصال گير دار تير به ستون هاي فلزي پر شده با بتن
يوسفي سيدحسن(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و ازمايشگاهي رفتار لرزه اي تاثير انواع چيدمان ورق هاي پيوستگي اتصال گير دار تير به ستون هاي فلزي
يونسي عادل(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد شاخصهاي خرابي تجمعي موضعي در تحليل لرزه اي تابهاي خمشي فولادي
همتي سهيل(تاریخ دفاع: 1391/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي اثر خمش بر رفتار ديوار برشي فولادي با ورق نازك
محمدنژادعمران شهرام(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي اثر خمشي بر رفتار ديوار بررسي فولادي با ورق نازك
ابراهيمي ثابت زهرا(تاریخ دفاع: 1391/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سخت كننده ها بر رفتار پس كمانشي ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده
غفاري محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بازشوي قاب شكل در محل تقاطع مهاربندهاي ضربدري بر عملكرد مهاربند
فيض محمدي فرزين(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خرابي ديوارهاي برشي فولادي با بازشو و تعيين موقعيت
حصاركي روح اله(تاریخ دفاع: 1389/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ظرفيت باربري نهايي شالوده هاي سطحي نواري واقع بر بسته هاي خاك چند لايه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
حسن آبادي مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي اثر ديافراگم در سيستم مقاوم لوله هاي دسته بندي در ساختمانهاي بلند مرتبه
فرحمند خوجين سعيد(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
پيروز مفتخري كاميار(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سيستم هاي ديوار برشي فولادي ورق نازك با تصالات تير به ستون مفصلي تحت زلزله هاي حوزه نزديك گسل
مهدي پور چاري علي(تاریخ دفاع: 1390/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليل رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي دوگانه با فولاد نرمه و مقاومت بالا
عمراني ربابه(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه وبررسي آزمايشگاهي تيرهاي كوپله بتني با جزئيات آرماتورگذاري متفاوت
دهقان مرتضي(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سيستم برشي
اصغري تكدام هوشنگ(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ديناميكي دريچه هاي قطاعي
ناطقي فائزه(تاریخ دفاع: 1389/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مولفه قائم زلزله بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازك
ستاري محمدجواد(تاریخ دفاع: 1390/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
خالدي فرزان(تاریخ دفاع: 1390/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه يابي كنترل فعال سازه ها با روش الگوريتم
مستعلي محمد(تاریخ دفاع: 1389/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و ساز ناب؛ رویکردی نو برای طراحی، تدارکات، اجرا و تحویل پروژه‌های صنعت ساخت
ساخت و ساز ناب؛ رویکردی نو برای طراحی، تدارکات، اجرا و تحویل پروژه‌های صنعت ساخت
مدلسازی سازه و روش های آزمایشگاهی
مدلسازی سازه و روش های آزمایشگاهی
بتن سبز حاوی لاستیک
بتن سبز حاوی لاستیک
برنامه نویسی به زبان فرترن
برنامه نویسی به زبان فرترن
طراحی سازه ای دریچه های قطاعی
طراحی سازه ای دریچه های قطاعی
تکنولوژی بتن-طرح اختلاط و روش آزمایش
تکنولوژی بتن-طرح اختلاط و روش آزمایش
دیوار برشی فولادی شکل پذیر
()
طراحی و ساخت لوله های انتقال و تقویت نور و انتشار آن در مقیاس بزرگ
()

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
استاتیک   (995 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : عمران
مقررات ملی ساختمان   (868 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : عمران
روش اجزاء محدود   (944 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه
دینامیک سازه   (863 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه
تئوری پلاستیسیته   (1026 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : سازه

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- دانشگاه سمنان- دانشكده مهندسي عمران
mgholhaki@semnan.ac.ir
(+98)2331535200

فرم تماس